Det uddannelsesspecifikke fag på GF2 eventkoordinatoruddannelsen

Det uddannelsesspecifikke fag på GF2 indeholder pr. den 1. august 2022 tre kompetenceområder, henholdsvis kommunikation, projektstyring samt udvikling og forretningsforståelse. Kompetenceområderne er ikke justeret, men er i videst muligt omfang overført fra tidligere.

Kompetenceområdet kommunikation skal ligesom tidligere gøre eleven i stand til at planlægge og udføre grundlæggende mundtlig og skriftlig kommunikation i samarbejde med andre.

Kompetenceområdet projektstyring skal lære eleven at planlægge og udføre alle elementer i en afgrænset udviklingsopgave ud fra en helhedsforståelse.

Kompetenceområdet udvikling og forretningsforståelse giver eleven værktøjer til at gennemføre udviklingen af en idé fra start til slut under hensyntagen til målgruppens behov og forventninger og de økonomiske rammer for eventopgaven.

De nye mål fremgår af § 3 i den nye bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator.