Hjemmearbejde på kontoruddannelsen

Nedlukningerne i forlængelse af Covid-19 har øget virksomheder/institutioners anvendelse af digitale samarbejdsformer og anvendelsen af hjemmearbejde, og det har givet anledning til en række spørgsmål om, hvordan virksomheder/institutioner skal forholde sig til, at elever under oplæring ikke må lades alene uden oplæringsansvarlige.

Det faglige udvalg har i den forbindelse udtalt, at eleven ikke systematisk må lades alene som led i en bemandingsplan for lærestedets personale. I det omfang det er foreneligt med oplæringen inden for de konkrete arbejdsfunktioner, kan oplæringen af elever ske ved samtidig digital tilstedeværelse. Det skal tilsikres, at kvaliteten af elevens oplæring ikke forringes. Da der kan opstå situationer, hvor eleven må lades alene ved den uddannelsesansvarliges eller de øvrige kontoransattes fravær, fastsættes, at eleven som hovedregel skal være mindst muligt alene, men der kan dog accepteres et fravær på indtil 5 timer pr uge, hvor eleven lades alene. Større fravær kan ikke accepteres.

Med andre ord er er mulighed for oplæring via digital tilstedeværelse under forudsætning af, at det er muligt at oplære i den konkrete arbejdsfunktion digitalt og uden tab af kvalitet i oplæringen. Udvalget forholder sig med formuleringen ikke til, om det er eleven, den oplæringsansvarlige eller begge, der har hjemmearbejde.

Denne tolkning af, hvad der skal bidrage til ”tilfredsstillende oplæringsforhold” jf. erhvervsuddannelseslovens bestemmelser, fremgår også af udvalgets håndbog til det lokale uddannelsesudvalg om godkendelse af virksomheder til oplæring.