Kontoruddannelsen pr. 1. august 2020

Sommerens justeringer af kontoruddannelsen omfatter blandt andet en justering af fagprøven, udskiftning af grundfaget informationsteknologi med erhvervsinformatik og justering af en række specialefag.

Den afsluttende fagprøve justeres, så elevens skriftlig dokumentation fremover indgår i bedømmelsesgrundlaget i en helhedsvurdering sammen med den mundtlige præstation. Der er samtidigt fastlagt rammer for omfanget af den skriftlige dokumentation og nye bedømmelseskriterier, hvor elevens evne til at kvalitetssikre sin skriftlige kommunikation indgår som et bedømmelseskriterie. Udvalget vil informere nærmere i den kommende tid.

Aftalen fra 2018 om ”Fra folkeskole til faglært” omfattede en forenkling af beskrivelsessystemet, og det medfører, at alle specialefag på hovedforløbene fremover skal have en vejledende undervisningstid på mindst en uge. Derfor er en række specialefag justeret, nedlagt eller sammenlagt med andre fag. Det gælder fag inden for specialerne administration, advokatsekretær, revision og økonomi. Det har samtidigt medført en lidt ændret specialefagsstruktur for specialet advokatsekretær.

Læs udkastet til uddannelsesordningen på https://www.uddannelsesnaevnet.dk/skoler/horinger